IMPORTANT DEADLINES

IMPORTANT DEADLINES

Committee Members

Executive Members

Seiji Naito, Japan
Yoshinari Ono, Japan
Tadashi Matsuda, Japan
Yoshihiko Hirao, Japan
Shiro Baba, Japan
Eiji Higashihara, Japan
Toshiro Terachi, Japan
Tae Kon Hwang, Korea
Tchun Young Lee, Korea
Kim Hyeon Hoe, Korea
Gyung Tak Sung, Korea
Joung Sik Rim, Korea
Jun Chen, Taiwan
Allen W Chiu, Taiwan
Xinghuan Wang, China
Yinghao Sun, China
Shu-Keung Li, Hong Kong
Wai-hee Steve Chan, Hong Kong
Gerial Emesto, Philippine
Joel A Aldana, Philippine

Congress Organizing Committee

President
Seiji Naito, Fukuoka
Secretary General
Junichi Inokuchi, Fukuoka