Organizing Committee

Host (Congress President)

Chota Matsumoto

Executive Committee

Aiko Iwase
Koichi Maruyama
Tadashi Nakano
Sachiko Okuyama
Hirotaka Suzumura
Genichirou Takahashi
Yoshio Yamazaki

Advisory Board

Kazutaka Kani
Kenji Kitahara
Yoshiaki Kitazawa
Toshifumi Otori

Advisory Steering Board

Yoshikazu Shimomura

JPS Board Members

Haruki Abe
Nariyoshi Endou
Naoya Fujimoto
Masanori Inoue
Youichi Inoue
Satoshi Kashii
Harumi Katsushima
Shuuji Maeda
Yozo Miyake
Kuniyoshi Mizokami
Yasuhiro Nishida
Motohiro Shirakashi
Shiroaki Shirato
Gouji Tomita
Keiji Yoshikawa
Takeshi Yoshitomi

Santen Inc.Alcon Japan
Copylight © IPS2008 -18th International Visual Field & Imaging Symposium. All Rights Reserved.