Contact Us

Congress Secretariat

c/o Congress Corporation
5-1 Kojimachi Chiyoda-ku, Tokyo 102-8481, Japan
Tel: +81-3-5216-5318 Fax: +81-3-5216-5552
E-mail: jslm-waspalm2017@congre.co.jp